Emotionell Intelligens

EQ, emotionell intelligens skapar framgång och ökar välmåendet

Idag är det viktigare än någonsin att alla i en organisation har social förmåga (EQ) för att företaget ska nå framgång, t.o.m. viktigare än själva tjänsten.

Vi vet alla att det är chefen/ledaren som sätter tonen i organisationen. Tiden är förbi med ledare som saknar empati och medkänsla för sina medarbetare.

Jag menar att den viktigaste egenskapen är EQ, emotionell Intelligens, det vill säga förmågan att sätta sig in i andra människors perspektiv och känslor.

Idag finns det en mängd forskning som visar på ett starkt samband mellan hög emotionell intelligens och en organisations framgång, gott ledarskap, trivsel och prestation.

EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor.

I mitt arbete som Coach är det en stor tillgång att jag är Certifierad användare av EQ-i 2.0, emotionell Intelligens.

Bli mer framgångsrik med Emotionell intelligens

När den emotionella intelligensen ökar syns det genom att individen (och organisationen) går från ett omedvetet, osäkert och reaktivt sätt att vara, till ett insiktsfullt och medvetet sätt att agera.

Det gör också att vi som människor känner ett ökat välbefinnande och en större livsglädje.

 

Referenser

Niklas Warén

"Susann leder en trygg och framåtriktad diskussion som tar hänsyn till de som deltar i samtalet. Hon bryter när det blir trögt och lägger då in ett pass som kan vara fysiskt eller diskussion. Alla kommer till tals och kan delta. I de samtal jag deltagit i har gruppen och individer kunnat reflektera och utveckla sina tankar om hur vi ska gå vidare. Jag upplevde att Suss såg mig där jag var."

Niklas Warén, Chef CR Drift, ICA Sverige AB

Björn Sandberg

”Eftersom vi hade ett konkret case med organisationsförändring så passade du och ditt
erbjudande bra in med de tester du hade i ditt sortiment och det sätt som du utvecklade
och gav råd utifrån de resultat som kom fram. Det blev listor med konkreta saker att tänka
på när och om vi fullföljer våra tankar i förändringsprocessen.

Det resultat och de rekommendationer som du gav i samtalen har påverkat mig
så till vida att jag (vi) kommer att ta hänsyn till dem i processen.
Det har vi f ö redan gjort. Processen ligger kvar enligt plan men av olika anledningar
så förskjuts den lite i tiden. Med andra ord har ditt erbjudande givit oss mervärden."

Björn Sandberg, VD Sense Expo AB